Untitled Document
เรื่อง
การซ่อมแซมเสื้อผ้า
โดย
บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค

การซ่อมแซมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

ชายกระโปรงหรือชายกางเกงหลุด

ชายกระโปรงหรือชายกางเกงมักใช้วิธีการสอยแบบซ่อนด้ายเพื่อให้ตะเข็บชายกระโปรงหรือกางเกงสวยงาม มองไม่เห็นเส้นด้ายที่เย็บหรือเห็นเพียงเล็กน้อย ทำให้ชายกระโปรงหรือชายกางเกงที่เย็บไว้ไม่แน่นหนา หลุดง่าย จึงต้องรีบซ่อมแซมโดยสอยให้เหมือนเดิม ตามขั้นตอนดังนี้

1. ใช้เข็มหมุดกลัดชายผ้าที่หลุด รีดตามรอยเดิมจนเรียบ เนาให้ติดกันแล้วดึงเข็มหมุดออก

2. สอยซ่อนด้าย โดยสอยย้อนกลับไป 1 ฝีเข็ม และสอยในระยะเท่าเดิมจนถึงฝีเข็มสุดท้ายที่ชายผ้าหลุด สอยต่อไปอีก 1 ฝีเข็ม จึงทำปม แล้วตัดด้ายออก

3. ดึงด้ายเนาออก

ตะเข็บปริ

ตะเข็บที่ใช้เย็บเสื้อ กระโปรง หรือกางเกง เมื่อใช้ไปนานๆ ด้ายที่เย็บตะเข็บจะเปื่อยและขาดได้ ตะเข็บจะปริเป็นร่องยาว ถ้าพบว่าตะเข็บเสื้อผ้าปริต้องรีบซ่อมแซมทันที อย่าให้ขาดมากขึ้น เพราะจะสิ้นเปลืองเวลาและวัสดุในการซ่อมแซม การซ่อมแซมตะเข็บปริ มีขั้นตอนดังนี้

1. คลี่ตะเข็บที่ปริออกให้เห็นเส้นด้ายที่เย็บ

2. ใช้เข็มหมุดกลัดตะเข็บที่ปริให้ติดกันตามรอยเดิม

3. ใช้ด้ายเนาตะเข็บที่ปริ แล้วดึงเข็มหมุดออก

4. เย็บตะเข็บตามรอยเดิมด้วยวิธีด้นถอยหลัง โดยกะระยะของฝีเข็มให้เท่ากับฝีเข็มเดิม จนตะเข็บติดกันตลอดรอยที่ปริ แล้วดึงด้ายเนาออก

ตะขอและห่วงหลุด

ตะขอและห่วงขนาดเล็กใช้ติดกระโปรง กางเกง เสื้อ ให้ติดกัน ส่วนตะขอและห่วงขนาดใหญ่ใช้ติดขอบเอว กางเกง หรือกระโปรง ตัวตะขอจะมี 3 รู ตัวห่วงจะมี 2 รู สำหรับเย็บให้ติดกับเนื้อผ้า ตามปกติการติดตะขอและห่วงจะใช้วิธีการถักรังดุม การซ่อมแซมตะขอและห่วงหลุดมีขั้นตอนดังนี้

1. เลาะเส้นด้ายเดิมที่ติดอยู่กับเนื้อผ้าออกให้หมด

2. แทงเข็มขึ้น ดึงเข็มจนสุดด้าย ซ่อนปมของด้ายไว้ใต้ตะขอ

3. แทงเข็มลงและขึ้นด้วยวิธีถักรังดุมประมาณ 4- 5 ครั้ง จนครบทั้ง 3 รู แล้วทำปมสอดด้ายซ่อนไว้ใต้เนื้อผ้า ตัดด้ายออก

4. สำหรับหวงใช้วิธีถักรังดุมเช่นเดียวกับตะขอ